سیستم تهویه مترو

سیستم تهویه در مترو   هر ایستگاه مترو جهت تهویه و حفظ دمای ایستگاه به سیستمهای تهویه نیاز دارد.در مترو جهت تهویه هوا و همچنین خنك کردن و رفع هوای دم کرده یا آلوده و نیز برای تامین هوای تازه برای مسافران در حالت اضطراری از هواسازها و هواکش ها …